hlavička webu

Aktuality


Momentálně není uložena žádná aktuální zpráva.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

MSM Group

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Práva klientů

Právo na ochranu osobních údajů

Klient má právo na ochranu osobních údajů. Veškerá dokumentace, která je o klientovi vedena je zabezpečena proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou.

Domov zpracovává osobní a citlivé údaje o klientech tak, aby odpovídaly platným obecně závazným normám včetně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Všichni zaměstnanci Domova mají dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, o kterých se při své činnosti dozvědí, a to i po skončení pracovního poměru (viz Směrnice č. 36/2013).


Právo na osobní svobodu a svobodu pohybu

Klient má právo svobodně se rozhodnout o pobytu v zařízení, tj. o přijetí i ukončení pobytu. Trvá-li svéprávný klient na ukončení pobytu a umožňuje-li to jeho zdravotní stav, je pobyt ukončen i v případě nesouhlasu rodinných příslušníků. Každý klient je svobodný občan ve všech směrech svého konání. Jediné co jej může omezit, jsou zákony. Klient nemůže být omezen v pohybu o zařízení ani mimo ně. Klient má právo zvolit si individuální program, o svém volném čase rozhoduje sám. Zaměstnanci domova klienta zbytečně nevyrušují a nenutí mu aktivizační činnosti, tyto pouze nabízí.


Právo na ochranu soukromí, citlivou a ohleduplnou péči, a respektování studu

Klient má právo, aby v souvislosti s ošetřovatelskými úkony, léčbou a pobytem, byly brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Přítomnost osob, které se vyšetření nebo ošetřovatelské péče přímo neúčastní, musí klient odsouhlasit. Při úklidu skříní, nočního stolku provádí zaměstnanec tyto činnosti výhradně za přítomnosti klienta, není-li s klientem dohodnuto jinak. Při hygienických nebo intimních úkonech, dáváme pozor na zachování zásad intimity. Klient sám určuje, co je jeho soukromí a co pro něho znamená porušování soukromí. V závěru života má klient právo na citlivou péči všech pečujících pracovníků, kteří respektují jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony a možnostmi zařízení.


Právo na informace o zdravotním stavu a právo nahlížet do osobní dokumentace

Klient má právo na péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky, má právo znát jméno lékaře a dalšího ošetřujícího personálu, má právo být zaregistrován u pojišťovny, kterou si sám vybere. Klient má právo na informace o svém zdravotním stavu. Tyto jsou mu podány pro něj srozumitelnou formou, aby dobře porozuměl obsahu sděleného. Po domluvě s lékařem smí nahlédnout klient nebo jím písemně pověřená osoba do zdravotní dokumentace, která je vedena v zařízení. Stejné právo se týká také ošetřovatelské dokumentace a individuálních plánů.


Právo na vyjádření vlastního názoru a podání stížnosti

Klient má právo na vyjádření vlastního názoru a na jeho respektování personálem a ostatními klienty. Má právo podat stížnost bez obav z možných následků ze strany personálu. Stížnost lze podat ústní i písemnou formou u kteréhokoli zaměstnance Domova. Písemnou stížnost je možné podat také prostřednictvím „schránek důvěry“, které jsou umístěny na chodbách na jednotlivých podlažích.


Právo na vlastní předměty

Klient má právo mít drobné předměty, kterých si cení, jako jsou obrázky, fotografie a jiné upomínkové předměty. Po individuální dohodě s vedením zařízení je možné mít v pokoji také drobný nábytek. Uplatněním tohoto práva nesmí být narušena práva ostatních klientů. Každý klient má možnost mít své osobní věci uzamčené ve skříni nebo ve svém stolku. Nikdo z personálu, ale i ostatních obyvatel domova nesmí a nemůže do majetku klienta zasahovat bez jeho vědomí a svolení.


Právo na ochranu před diskriminací

Klient má právo být respektován jako plnohodnotná osobnost bez ohledu na pohlaví, rasu, víru, přesvědčení, schopnosti a zdravotní stav. Zaměstnanci našeho domova respektují názor a přání klienta a nerozhodují za něho. Podporu péče organizují a zajišťují podle individuálního plánu, na kterém se klient spolupodílí, a tím předcházej manipulaci s klientem. Veškeré činnosti jsou přizpůsobeny potřebám a možnostem klienta, nikoli naopak.


Práva a povinnosti klientů Domova „Srdce v dlaních“ ve Filipově jsou zakotveny v těchto dokumentech:

  • Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená s klientem Domova „Srdce v dlaních“
  • Domácí řád Domova
  • Ochrana práv klientů – směrnice č. 32a/2013
  • Střety zájmů – směrnice č. 32b/2013
  • Reklamační řád Domova – směrnice č. 37/2013


Prohlášení o přístupnosti   |   GDPR   |   Whistleblowing   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz