hlavička webu

Aktuality


Momentálně není uložena žádná aktuální zpráva.

Naši partneři


Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Ústecký kraj

Město Jiříkov

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky

MSM Group

Kde nás najdete

Kliknutím otevřete nové okno s mapou.

Informace a doporučení

Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu.

Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, IČO: 47274581 (dále jen povinný subjekt) je v souladu s § 8 zák. č. 171/2023 Sb. povinen zavést interní kanály pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis porušení práv Evropské Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona č. 171/2023 Sb. a čl. 19 Směrnice EU.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky zákona a směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se zákonem a Směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt CATANIA GROUP s.r.o. K příjmu oznámení je užíván program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Základní informace o FOSY a návod k použití je uveden ZDE.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zákona a Směrnice EU) dozví možném protiprávním jednání stanoveným § 2 zákona nebo o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením eviduje po dobu 5 let.

Povinný subjekt učil Příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11
Kontakt na příslušnou osobu:
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
oznamfosy@gmail.com
+420 605 754 793

Jabloňová 2060, 347 01 Tachov
DS: z9n4nqb
Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp

Vedlejší příslušná osoba pro případy zastupitelnosti je:
JUDr. Jan Šťastný, MPA
bytem: Provoz 20, Dobruška 518 01
tel.: + 420 777 418 512
DS: nz26v8e

Chci podat oznámení přes FOSY:


Povinně zveřejňované informace v souvislosti se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Pověřenec GDPR
Ing. Jan Gubáš

gubas@catania.cz

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dále jen „Domov“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy (zákonem č. 99/2019 Sb.), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje k formě a obsahu internetových stránek www.ddfilipov.cz.

Stav souladu

Veřejně přístupné internetové stránky Domova jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti, směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/2102, ze dne 26. 10. 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, normou č. EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08). a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou rozsahem příliš velké. Z těchto důvodů doporučujeme jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout vhodné aplikace (viz. Doporučení níže). V některých webových prohlížečích je ale již integrována příslušná aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. Některé publikované PDF dokumenty jsou pouze ve formě skenů listinných dokumentů a neobsahují tedy textovou vrstvu. Jedná o dokumenty jejichž plnohodnotná elektronizace není možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru.

Doporučení

K zobrazení některých informací, nebo k otevření přiložených souborů může být (podle vybavení vašeho internetového prohlížeče) zapotřebí speciální programové vybavení:

  • PDF dokumenty lze číst například v Adobe Acrobat Readeru - získáte zdarma zde.
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX soubory je možné otevřít v aplikaci Libre Office - získáte zdarma zde.

Pokud je pro vás text obtížně čitelný, k jeho zvětšení můžete použít nástroje vašeho prohlížeče. Design stránek je responzivní a obsah se přizpůsobí vaší obrazovce.

V nejběžnějších moderních prohlížečích (MS Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) lze text zvětšit přidržením klávesy Ctrl a stiskem tlačítka "+", zmenšit pak kombinací Ctrl + "-". K původní velikosti se lze vrátit pomocí Ctrl + "0", nebo Ctrl + "*". V Safari na OS X použijte místo Ctrl klávesu Command (⌘).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. září 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro zpětnou vazbu prosím kontaktujte správce webových stránek na emailové adrese: webmaster@ddfilipov.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz

Seznam důležitých dokumentů

Od 1. ledna 2022 platí novela zákona o elektronických komunikacích, která provozovatelům webových stránek přinesla nové povinnosti. Dříve bylo nutné uživatele stránek předem informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování, ale nově jde o režim opt-in. V rámci něj používání cookies může být aktivováno až na základě aktivního úkonu v podobě souhlasu uživatele s tím, že před udělením souhlasu není možné cookies používat.

Na většině internetových stránek začali jejich správci dodělávat složité formuláře, kde si uživatel může, resp. musí zvolit, které cookies chce a které ne. Dále už jen může věřit, že tvůrci stránek budou jeho přání respektovat... Na našich stránkách jsme šli jinou cestou - zjistili jsme, že cookies vlastě vůbec nepotřebujeme a proto jsme je úplně přestali používat. Umíme to i bez nich...

Nevíte, co jsou cookies? Přečtěte si o nich např. zde.


Prohlášení o přístupnosti   |   GDPR   |   Whistleblowing   |   Domov "Srdce v dlaních" – sociální služby Jiříkov   |   Stránky udržuje: webmaster@ddfilipov.cz